top of page

Η Πολιτική Προστασία κάτω από την οπτική των δημόσιων πολιτικών

Το παράδειγμα της Ελλάδας

από ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ο προϊστάμενος του Γραφείου ΠΑΜ - Π.Σ.Ε.Α[1] και Πολιτικής Προστασίας Υποπτέραρχος Ιωάννης Καπετανάκης [2] υποστήριξε ότι «…ένας μελλοντικός πόλεμος δεν θα διεξαχθεί αποκλειστικά στα πεδία των μαχών, όπως γινόταν παλαιότερα , ούτε εξαρτάται ΜΟΝΟΝ από την οργάνωση και την δύναμη των ένοπλων δυνάμεων μιας χώρας , αλλά σε μεγάλο βαθμό , εξαρτάται και από την Πολιτική Άμυνα.» Συνεχίζει δε αναφέροντας ότι: «η Πολιτική Άμυνα αποτελεί το δεύτερο σκέλος της Εθνικής Άμυνας[3], αφού το πρώτο αποτελούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και επομένως είναι προφανής και η ανάγκη λειτουργίας της.» Στα πλαίσια της Πολιτικής Αμυνας μπορούμε να ορισουμε ότιην

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (Π.Α.): Είναι η οργάνωση , κινητοποίηση και καθοδήγηση , των Πολιτικών Δυνάμεων της χώρας για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως εχθρικών , προσβολών και καταστροφών , ιδιαίτερα στον πολιτικό τομέα.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στην αποστολή της Πολιτικής Άμυνας περιλαμβάνονται:

 Η προστασία του πληθυσμού και των αγαθών από τις κάθε είδους εχθρικές προσβολές.

 Η διάσωση , περίθαλψη και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες.

 Η διατήρηση του ηθικού του πληθυσμού σε υψηλό επίπεδο.

 Η αποκατάσταση , κατά το δυνατό, των ζημιών που τυχόν θα γίνουν.

 Η υποστήριξη των Ενόπλων δυνάμεων σε πληροφορίες , ηθικό και υλικά για την διατήρηση της Επιχειρησιακής ικανότητάς τους.

 Η εκπαίδευση και διαφώτιση του πληθυσμού για τους κινδύνους και τους τρόπους αυτοπροστασίας.

 Η αντιμετώπιση των φυσικών συμφορών (πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών κ.τ.λ) ως και

των εκτάκτων γενικά σοβαρών αναγκών , προκαλουμένων από οποιαδήποτε αιτία , η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών, ζημιών και καταστροφών ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας.

Οπότε θεωρείται αναγκαία η υπαρξη της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών  της οποίας οι αρμοδιότηες αφορουν:

Προετοιμασία και συντονισμός εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών

Λήψη προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από καταστροφικά φαινόμενα στα πλαίσια των καθορισμένων ενεργειών σύμφωνα με τα

Σχέδια δράσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Περί «Πολιτικής Προστασίας»

Το 1974 δίνεται για πρώτη φορά ο ορισμός της «Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης» ως «η σχεδίασις και ο προγραμματισμός ο αναφερόμενος εις την οργάνωσιν, προπαρασκευήν και κινητοποίησιν των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωσιν εν πολέμω ή την αντιμετώπιση εκτάκτων εν ειρήνη αναγκών και συμβολήν αυτών εις την Εθνικήν Άμυναν, ήτις εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποιήσεως και της Πολιτικής Αμύνης» (Ν.Δ.17/1974).

Αρμόδιο για παροχή κατευθύνσεων και των συντονισμό των ενεργειών των Υπουργείων είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

 

Σύστημα Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας: Σχέδιο Ξενοκράτης

Το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» καθορίζει το σύστημα ενεργειών Πoλιτικής Προστασίας (Π.Π.), το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις:

ΦΑΣΗ 1: Συνήθης ετοιμότητα

ΦΑΣΗ 2: Αυξημένη ετοιμότητα

ΦΑΣΗ 3: Άμεση κινητοποίηση

ΦΑΣΗ 4: Αποκατάσταση – Αρωγή

Σε κάθε Περιφέρεια της χώρας αναπτύσσεται Διεύθυνση ΠΠ, σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ιδρύεται Γραφείο ΠΠ. Αντίστοιχα, σε κάθε Δήμο θα πρέπει να λειτουργήσει Γραφείο ΠΠ, που θα παρεμβαίνει ad hoc κατά το έκτακτο καταστροφικό συμβάν. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η έγκαιρη αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και η πλήρης αποκατάσταση των πληγέντων.

 

Με το σχέδιο Ξενοκράτης επιδιώκεται η ταχεία κινητοποίηση και η συντονισμένη χρησιμοποίηση των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας της χώρας , για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από αιφνίδιες φυσικές τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές , και την παροχή κάθε δυνατής αρωγής στον πληγέντα πληθυσμό.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι δυνατόν λόγω αιφνίδιων μεταβολών που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα , τεχνολογικά ατυχήματα ή άλλου είδους καταστροφές , να προκληθούν ή απειληθούν εκτεταμένες απώλειες στο έμψυχο δυναμικό και ζημιές ή καταστροφές σε αγαθά υλικά και εγκαταστάσεις του Νόμου μας.

Τέτοια φαινόμενα είναι κυρίως: σεισμοί, πλημμύρες, θύελλες, μεγάλης έκτασης διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ρύπανση από αέρια επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, θανατηφόρες επιδημίες, μεγάλα χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά δυστυχήματα, μολύνσεις εδάφους ή υδάτων σοβαρά ατυχήματα Λατομείων κ.τ.λ.

 

Γενικές, για την αντιμετώπιση των καταστροφών[4] απαιτείται η πλήρης κινητοποίηση των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Δυνάμεις Πολιτικής προστασίας.

Είναι οι κρατικές αρχές και υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι κάθε μορφής δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά όλοι οι πολίτες της Χώρας.

Αποστολή

Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας της Χώρας οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, να σχεδιάζουν και να διατηρούν ετοιμότητα ΑΜΕΣΗΣ επέμβασης στον τόπο της καταστροφής, ώστε με η συντονισμένη χρησιμοποίησή των να συμβάλουν στην πρόληψη, καταστολή, εξάλειψη ή περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν απ’ αυτήν.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για την αντιμετώπιση των εκτάκτών αναγκών που δημιουργούνται από φυσικά ή τεχνολογικά αιτία συγκροτούνται τα ακόλουθα όργανα[5]

(α). Συντονιστικό Διϋπουργικό Όργανο (Σ.Δ.Ο)[6]

(β).Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (Σ.Ν.Ο)[7]

 

Μπροστά σε ενεργούς πολίτες της συμμετοχής και της εθελοντικής προσφοράς

Για τη δημιουργία μιας κοινωνίας νέων πολιτών, όπου οι ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες πρέπει να πιέζουν τον κρατικό μηχανισμό στην κατεύθυνση αυτήν ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος, γρηγορότερος και ποιοτικότερος. Η  συμμετοχή οφείλει να είναι το υψηλό διακύβευμα των ενεργών πολιτών που δεν παρακολουθούν παθητικά τις εξελίξεις γύρω τους στην κοινωνία,  αλλά προσπαθούν και παλεύουν να είναι συνδιαμορφωτές της, με δημοκρατική αντίληψη για τη διαμόρφωση συλλογικής γνώμης.Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή τόσο μεγαλύτερη και καλύτερη θα είναι η δημοκρατία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δημόσιες πολιτικές για την Πολιτική Προστασία

Την  Πολιτική Προστασία σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο απαρτίζουν:

         

 •     Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.

 

 • Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α, Ε.Μ.Υ.).

 

 •     Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

 

Στάδια  μιας καταστροφής

Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.

    Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές.

    Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας περιοχής.

    Γενική Καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας.

    Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας.

    Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

    Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού.

    Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νομούς, περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

 

Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε:

 •     Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό ετοιμότητας.

 •     Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται:

Ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθεμένου υπό κανονικές συνθήκες.

 

Φάσεις Διαχείρισης μιας κρίσης

Η διαχείριση μιας κρίσης αποτελεί μια ολότητα, ένα γεγονός, που προκειμένου να το αντιληφθούμε πιο εύκολα είναι σημαντικό να το διαχωρίσουμε στα τρία χαρακτηριστικά της: α) Πριν το γεγονός β) στη διάρκεια του γεγονότος γ) μετά το γεγονός. Υπάρχουν τρεις ουσιαστικές φάσεις στη διαχείριση των καταστροφών:

1. Προειδοποιητική φάση.  Το πιο σημαντικό στάδιο κατά το οποίο λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε έναν κίνδυνο, είναι το στάδιο της πρόληψης. Η ετοιμότητα μας αλλά και η αντίστοιχη προετοιμασία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τα επόμενα δύο στάδια με την έννοια του όσο καλύτερα προετοιμασμένοι είμαστε τόσο περισσότερο πιθανό είναι να μειωθούν οι επιπτώσεις μια καταστροφής αλλά και να χρειαστεί λιγότερος χρόνος για την αποκατάσταση.

2. Φάση έκτακτης ανάγκης. Είναι το στάδιο εκείνο κατά το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα καταστροφικό φαινόμενο. Κάθε στοιχείο και γεγονός που γίνεται αντιληπτό και πιστεύουμε πως σχετίζεται με ένα καταστροφικό φαινόμενο, θα πρέπει να το αναφέρουμε στην αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα παρακολουθούμε τις έκτακτες ανακοινώσεις μέσω των ΜΜΕ ενώ προσφέρουμε βοήθεια σε ανθρώπους που κινδυνεύουν, με ψυχραιμία και εφόσον είμαστε σίγουροι πως οι γνώσεις και δεξιότητές μας επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

 

3. Φάση αποκατάστασης. Το στάδιο μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες, εάν πρόκειται για μια μικρή κρίση, ως κάποια χρόνια, αν πρόκειται για μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες εκείνες που σαν σκοπό έχουν να επαναφέρουν μια περιοχή σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής και ανάπτυξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Το παράδειγμα της Ελλάδας - Πολιτική προστασία και Δημόσια Διοίκηση[8]

 

Στο πλαίσιο της διοικητικής αναδιοργάνωσης αναγκαια είναι  η θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας[9] και την Πυρόσβεσης της Χώρας.

Με το Π.Δ. 151/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’ 107/6-3-2004) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» καθορίζεται η αποστολή και η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής:

 

1. Γραφεία που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:

α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  και

2. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού

2.1. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

2.2. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

2.3. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων , Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων

2.4. Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης

 

Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας

Το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ενθαρρύνει:

*   Την οργάνωση της κοινωνίας σε δίκτυα.

*     Την οριζόντια επικοινωνία των πολιτών.

* Την ανάδiιξη την αποτελεσματικότητας των Εθελοντικών Οργανώσεων και των δυνατοτήτων παρέμβασης που έχουν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών τον 21ο αιώνα.

Ο Εθελοντισμός είναι αντικείμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων και ειδικότερα του Τμήματος Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.

 

Eθελοντικές οργανώσεις

Η συμμετοχή των εθελοντών μπορεί να είναι, άτυπη, τακτική ή περιστασιακή, οργανωμένη, θεσμικά κατοχυρωμένη

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔIΠΛA ΣTHN TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH

Περιλαμβάνει υπηρεσίες και προγράμματα της αυτοδιοίκησης που πλαισιώνονται από εθελοντές.

Υπάρχουν τρεις μορφές εθελοντικής δράσης:

α)      Άτυπες ομάδες εθελοντών που πλαισιώνουν υπηρεσίες και προγράμματα της αυτοδιοίκησης

β)      Εθελοντική δράση αλληλοβοηθητικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τα μέλη ενός προγράμματος ή θεσμού. 

γ)      Θεσμοθετημένες ομάδες εθελοντών.

         Η τυπική μορφή μπορεί να έχει μορφή

                   ι.  Εθελοντικού συλλόγου ή

                   ιι. Νομικό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης

 

ΠΕΡΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η κοινωνία μας σήμερα νοσεί, παρουσιάζοντας έλλειμμα δημοκρατίας και αξιών, αποζητώντας επειγόντως λύσεις σε καυτά προβλήματα. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που θέλουν να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν αλλά δεν ξέρουν πού και πώς.

Ο Εθελοντισμός, είναι ο μοναδικός εναλλακτικός τρόπος άσκησης πολιτικής, στη κοινωνία των πολιτών.
Ο αυθεντικός Εθελοντισμός, είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε χειραγώγηση, ούτε υποκύπτει σε σκοπιμότητες, σε πελατειακές σχέσεις, σε κυβερνητικά ή άλλα συμφέροντα. Δεν υπάρχει δε, χώρος που να μην μπορεί να επιδράσει ο Εθελοντισμός.

 

Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν:

* Πολιτική Προστασία
* Ανθρωπιστικές παρεμβάσεις σε περίοδο κρίσης

* Προστασία του περιβάλλοντος, απειλούμενων ειδών, πράσινο, παραλίες κλπ.
* Κοινωνική πρόνοια και στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
* Εκπαίδευση
* Πολιτισμό και Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

* Εμπέδωση της ειρήνης
* Αναπτυξιακά προγράμματα
* Καταπολέμηση της φτώχειας
* Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εκπαίδευση και η προετοιμασία για το όχι και τόσο μακρινό ενδεχόμενο μιας καταστροφής αλλά και η αύξηση της  ικανότητας αυτοπροστασίας του πληθυσμού είναι οι πλέον σημαντικοί παράγοντες στην προσπάθειας πρόληψης καταστροφών. Τα φαινόμενα αυτά όπως και εμπειρία των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007 μπορεί να  καταμαρτυρήσει, δεν είναι πλέον ούτε σπάνια, ούτε καινοφανή.

Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι  η πρόληψη, η ετοιμότητα, η αντιμετώπιση και αποκατάσταση είναι φάσεις, που η μία περιέχει ή οδηγεί στην άλλη. Όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, τα μέτρα ετοιμότητας πολύ γρήγορα μετατρέπονται σε μέτρα αντιμετώπισης, αν οι συνέπειες είναι άμεσες και εκτεταμένες η αντιμετώπιση μετατρέπεται σε αποκατάσταση, ενώ η αποκατάσταση πολύ εύκολα μπορεί να αποδείξει και να ενεργοποιήσει μέτρα πρόληψης για να μην επαναληφθεί ή για να προληφθεί μια επόμενη καταστροφή. 

Οι σύγχρονες κοινωνίες διακινδύνευσης απαιτούν ασφαλέστερες, καινοτόμες και αποτελεσματικές διαχειρίσεις κινδύνων και κρίσεων.

Η βασική εστίαση είναι η οικοδόμηση βιώσιμων κοινοτήτων ως μία θεμελιώδης δημόσια αξία που εξυπηρετείται από την διοικητική λειτουργία της έκτακτης ανάγκης. Σαν πρώτο βήμα οι διευθυντές έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους οφείλουν να προετοιμαστούν για την ανάπτυξη του ρόλου τους ως συμμετεχόντων στην τοπική προσπάθεια για συναινετικές διεργασίες με τα άλλα θεσμικά όργανα της τοπικής κοινωνίας, με στόχο τον σχεδιασμό πολιτικών που συμπράττουν στις τοπικές δραστηριότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης.

Η διαχείριση κινδύνων και κρίσεων τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα σημαντικό ποιοτικό δείκτη ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών, με τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θα είναι ένα από τα στοιχεία που ο πολίτης θα συνεκτιμά όταν καλείται να εκλέξει τους ηγέτες του. Η ανάπτυξη του τρίτου τομέα (Μ.Κ.Ο.) θα είναι επίσης ένα κριτήριο αξιολόγησης. Η νέα διαχείριση  θα αποτελέσει το βασικό πυρήνα ενός νέου πολιτισμού των κοινωνιών διακινδύνευσης στον αβέβαιο σημερινό κόσμο μας.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Εθελοντής πρέπει να μπορεί να συνδυάζει τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου.

Ο Εθελοντής θα ασκεί πίεση όπου χρειάζεται, για επίλυση κοινών προβλημάτων, όχι μόνο με προσφορά υπηρεσιών, αλλά δημιουργώντας ακόμα και διαδικασίες ανάδειξης κοινωνικών προβλημάτων και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Όταν συμμετέχουμε σε δράσεις εθελοντισμού παρεμβαίνουμε σαν Ενεργοί Πολίτες με πράξεις οι οποίες μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες, πλουτίζουν τον ψυχικό μας κόσμο, πλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας, διευρύνουν το οπτικό μας πεδίο.

 

Εθελοντισμός και Πολιτική προστασία [10]

Η  προσφορά εθελοντικού έργου αποτελεί πολύτιμο κομμάτι κάθε υγιούς κοινότητας. Οι εθελοντές προέρχονται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας και παρέχουν συχνά ουσιαστικές υπηρεσίες. 

Tην οργάνωση της κοινωνίας σε δίκτυα.

Την οριζόντια επικοινωνία των πολιτών.

          Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων ) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

 

          H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ιδρύθηκε με το Ν.2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α’) περί «Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας» και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας :

Εκπονεί σχέδια και προγράμματα πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου,  λαμβάνει μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνει δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Οργανώνει και λειτουργεί σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων , της Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος.

Οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών , καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες.

 

 

          Στο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται:

Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται  η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας , καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.

 

Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες  σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα , Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία , Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας , Υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α., Ε.Μ.Υ.).

 

Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας , σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

 

Τι αποτελεί «δημόσιο συμφέρον».      

Εννοιολογική κατηγοριοποίηση των ΜΚΟ με βάση τα παρακάτω κριτήρια:                                       

ποσοτικά κριτήρια

ποιοτικά κριτήρια

γεωγραφικό πεδίο,

ρεαλιστικές και μεταϋλιστικές ΜΚΟ

νομική προσωπικότητα,      

καθολική αποδοχή ή μη του θεματικού αντικειμένου των ΜΚΟ

είδος των μελών (πχ, «πρωτοβάθμιες» οργανώσεις, ομοσπονδίες)

ύψος οικονομικών πόρων και επαγγελματική οργάνωση

κλειστές-ανοιχτές οργανώσεις

μονοθεματική ή πολυθεματική ενασχόληση θεματικό πεδίο-αντικείμενο

παρεμβατικός ρόλος

                                                                                              

Εθελοντισμός[11] 

Ο εθελοντής, είναι τελείως απαραίτητο να γίνει πρώτα «Ενεργός Πολίτης».

Η εθελοντική δράση εμπεριέχει δύο[12] σημαντικά στοιχεία:

1) την αυτοπραγμάτωση και

2) την κοινωνικη αλληλεγγύη.

Η αποτελεσματικότητα του εθελοντισμού, ενισχύεται με:

α) την καλή οργάνωση και

β) τη διασύνδεση με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς

Η κυρία Παπακυριακού Άννα  (Δ/τρια Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης & Δημοσίων Σχέσεων, Γ.Γ.Π.Π-ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) 

 

Το έτος 2001 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε πιλοτικά τη δημιουργία ενός Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

 • H προσπάθεια αυτή σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να ακολουθήσει τα μηνύματα της νέας εποχής ως προς:

 • Την οργάνωση της κοινωνίας σε δίκτυα.

 • Την οριζόντια επικοινωνία των πολιτών.

Την ανάδειξη την αποτελεσματικότητας των Εθελοντικών Οργανώσεων και των δυνατοτήτων παρέμβασης που έχουν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών τον 21ο αιώνα.

Στόχος ήταν η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής ενός Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή Εθελοντικών Οργανώσεων από όλη τη χώρα.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Συγκεκριμένα, το 2001 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε το σχεδιασμό του Συστήματος Εθελοντισμού με:

 • Καταγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων που επιθυμούσαν να ενταχθούν στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης.

Καθορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων για την ένταξη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων.

 

Το έτος 2002 ψηφίστηκε ο Νόμος 3013 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας», σύμφωνα με τον οποίο:

Η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας θεωρείται ως μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σκοπού της Πολιτικής Προστασίας.

 • Προσδιορίζονται γενικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης των Οργανώσεων στο Σύστημα Εθελοντισμού.

Καθορίζεται γενικότερα η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξης τους στα αντίστοιχα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα και η περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδίων οργάνων.

 

Ευρωπαίος κεντρικός συντονιστής[13] για την Πολιτική Προστασία της Ε.Ε.

 

Η δημιουργία κεντρικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αλλά και κεντρικού συντονιστή Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Ε.Ε.,

Αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρχει μόνο ένα όργανο κεντρικό το οποίο θα ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη σχετικά με τις ανάγκες των υπολοίπων, αλλά θα υπάρχει και ένας κεντρικός συντονισμός της πολιτικής προστασίας κυρίως ως προς τα μέσα τα οποία βάζουν από κοινού χώρες, όπου αυτό χρειάζεται.

 

Ο Εθελοντισμός στην Ελλάδα[14]

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα ο Εθελοντισμός, με βάση ένα σύστημα αξιών ,  προσπαθεί να συνεισφέρει στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, εκτείνεται σ’ όλο το φάσμα, από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ως τις οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για την πρόληψη ή αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών  έως την παροχή εκπαίδευσης  σε κοινωνικές ομάδες ,

Βασικό στοιχείο του εθελοντισμού είναι, το ίδιο το άτομο, που μέσα απο την εθελοντική του προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αποκτά μαθησιακές εμπειρίες και επαγγελματικές δεξιότητες, διαμορφόνοντας μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και θα διαδραματίζει ένα δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία

Στην χώρα μας δραστηριοποιούνται πολλές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που βασίζονται στην εθελοντική προσφορά εργασίας απο τα μέλη τους.

 

 

 

ΛΕΞΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (Π.Α.): Είναι η οργάνωση , κινητοποίηση και καθοδήγηση , των Πολιτικών Δυνάμεων της χώρας για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως εχθρικών , προσβολών και καταστροφών , ιδιαίτερα στον πολιτικό τομέα.

 

 

Βιβλιογραφία

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

E-mail: eedda@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.eede.gr
Ηλέκτρα Γεωργούλα, Ευγενία Παπαμακάριου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
E-mail: helinas@otenet.gr, Ιστοσελίδα: hel@hol.gr
Τάσος Χατζημικές, Ιωάννης Σίμος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «anthropos.gr»
E-mail: info@anthropos.gr, Ιστοσελίδα: www.anthropos.gr
Πιτσούλης Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
E-mail: hrtaid@hrt.org.gr, inform@hrt.org.gr, Ιστοσελίδα: www.hrt.org.gr
Νίκος Ζαχόπουλος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «HUMANET»
E-mail: info@humanet.gr, Ιστοσελίδα: www.humanet.gr
Τατιάνα Καλογιάννη, Νικόλαος Ράπτης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
E-mail: info@eplc.gr, Ιστοσελίδα: www.eplc.gr
Σπυρίδων Φλοαγαιτης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: comm@europers.gr, Ιστοσελίδα: www.europers.gr
Παντελής Σκλιας

HANDICAP CARE HELLAS
E-mail: panbalaskas@yahoo.gr
Παναγιώτης Μπαλάσκας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΕΔΕ)
E-mail: fsianou@ath.forthnet.gr, Ιστοσελίδα: www.kede.org
Φωτεινή Σιάνου

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
E-mail: kmop@teledomenet.gr, Ιστοσελίδα: www.kmop.gr
Βιβή Παπαδημητρίου, Αντωνία Torrens

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ « ΔΗΜΗΤΡΑ»
E-mail: kessa@dimitra.gr, Ιστοσελίδα: www.dimitra.gr
Πιτσούλης Νικόλαος

ONE EARTH
E-mail: info@oneearth.gr, Ιστοσελίδα: www.oneearth.gr
Γιάννης Γρηγορίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ (Global Action)
E-mail: info@globalaction.gr, Ιστοσελίδα: www.globalaction.gr
Γρηγοράκης Αλκιβιάδης

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
E-mail: seo@seo.gr
Αλεξένδρα Καλογερά, Χριστίνα Μηλιώνη

SED.net. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
E-mail: sednet_ngo@yahoo.gr, Ιστοσελίδα: www.sed-net.gr
Νικόλαος Βασιλειάδης

X.E.N. ΕΛΛΑΔΑΣ
E-mail: xene4@hol.gr, Ιστοσελίδα: www.xen.gr
Αρτεμης Καλαβανου, Αθηνά Αθανασίου

 

ΛΕΞΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Π.Δ.):

Είναι οι Κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες , τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ-ΑΣ – Π.Σ.) , Λιμενικό Σώμα , τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου , οι Κοινωφελείς Οργανισμοί, οι Επιχειρήσεις πάσης φύσεως Δημόσιες και Ιδιωτικές και γενικότερα όλο το μη ένοπλο έμψυχο Δυναμικό της χώρας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (Π.Κ.):

Είναι η οργανωμένη μετάπτωση των Πολιτικών Δυνάμεων από την κατάσταση ειρήνης σε πολεμική για να ανταποκριθούν στην Εθνική Άμυνα. Η Πολιτική Κινητοποίηση περιλαμβάνει την πολιτική επιστράτευση του προσωπικού , επιτάξεις , ναυλώσεις, εκμισθώσεις μέσων και εργασίας και επιβολή δεσμεύσεων και περιορισμών στα πάσης φύσεως αγαθά . Αυτή διακρίνεται σε Γενική και Μερική.

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Πηγές στο διαδίκτυο .

 • www.gsae.edu.gr:   Η ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

 • www.ideke.edu.gr.: Η ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

 • www.civilprotection.gr:Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ( Γ.Γ.Π.Π. )

 • www.who.int/en/: Η ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 • ec.europa.eu/environment/civil/index.htm: Η ιστοσελίδα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε

 • www.ifrc.org/index.asp: H ιστοσελίδα  του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

 • www.hnms.gr.: Η ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ ( Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  ).

 • www.ethelontismos.gr : Η ιστοσελίδα του προγράμματος «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους».

http://www.gein.noa.gr/

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home

http://www.itsak.gr/

http://www.geophysics.geol.uoa.gr/

http://www.minenv.gr/

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME

http://geophysics.geo.auth.gr/

http://www.civilprotection.gr/

 

 

 

 

 

[1] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α): Είναι η οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων της χώρας για την επιβίωση κατά τον πόλεμο και συμβολή στην Εθνική Άμυνα. Η οργάνωση και προπαρασκευή της Πολιτικής Άμυνας , γίνεται από τον καιρό της Ειρήνης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν από πολεμικά ή άλλα αίτια.

[2] Συνεδρίαση που έγινε στο Γραφείο Π.Α.Μ – Π.Σ.Ε.Α και Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε γενικά για τις αρμοδιότητες του Γραφείου του ΠΑΜ ΠΣΕΑ που λειτουργεί στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ενώ έγινε παρουσίαση του τεχνικού εξοπλισμού του Γραφείου ΠΑΜ – Π.Σ.Ε.Α με την χρήση τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιώντας ανοιχτή συζήτηση με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης.

[3] ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: Είναι η ικανότητα ενός Έθνους να υπερασπισθεί αποτελεσματικά την Εθνική του ασφάλεια , ακεραιότητα και ανεξαρτησία από οποιαδήποτε απειλή.

[4] Οι Καταστροφές διακρίνονται σε:

Τοπικές μεγάλης έκτασης, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η διάθεση δυνάμεων και από άλλους Νομούς.

Τοπικές μικρής έκτασης, για την αντιμετώπιση των οποίων επαρκεί η διάθεση των δυνάμεων του Νομού.

θαλάσσιες μεγάλης έκτασης, η αντιμετώπιση των ποίων δεν είναι δυνατή από το σύνολο του δυναμικού και των μέσων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και απαιτείται η συνδρομή και άλλων δυνάμεων.

θαλάσσιες μικρής έκτασης, η αντιμετώπιση των οποίων είναι δυνατή με το δυναμικό και τα μέσα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

[5] βάσει του Ν.2344/95.

[6] (α). Συντονιστικό Διϋπουργικό Όργανο (Σ.Δ.Ο) Συγκροτείται για αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης καταστροφές στο Υπουργείο Εσωτερικών με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μέλη τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Ανάπτυξης – Δημοσίων Έργων – Γεωργίας – Υγείας Πρόνοιας Εμπορικής Ναυτιλίας – Δημοσίας Τάξεως –Επικοινωνιών – Τύπου –Γ. Ε. Ε. Θ. Α. Κτλ.

[7] (β).Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (Σ.Ν.Ο) Συγκροτείται για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών σε Νομαρχιακό επίπεδο με Πρόεδρο τον Νομάρχη και μέλη τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας, Στρατιωτικό Διοικητή, Λιμενάρχη, Αστυνομικό Διευθυντή, Προϊστάμενο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Προϊστάμενο Δασών, Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, Προϊστάμενο Υγείας – Πρόνοιας και δύο μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των Δήμων κατά περίπτωση.

[8] Άρθρο στην ιστοσελίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Δευτέρα, 26 Μαϊου 2008 15:39

Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία της Πολιτικής Προστασίας αλλά και για την πορεία εκτέλεσης του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δημόσια Διοίκηση παρέσχε στον πρωθυπουργό ο υπουργός Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) Προκόπης Παυλόπουλος, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

[9] «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013» από την ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ στην  22η ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ την Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008 http://www.civilprotection.gr/pdf/EgxeiridioSyntaxisEnarmonismenwnEidikwnSxediwn.pdf?PHPSESSID=bd02a5e75d83fd8989e23300a186bbb5

[10] «Εθελοντισμός και Πολιτική προστασία» Ομιλία στην 1η Διαβούλευση 2007  Παπακυριακού 'Αννα (Δ/ντρια Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης & Δημοσίων Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)

[11] κύριος Αριστομένης Μπολώτας (Ιδρυτής των «Ενεργών Πολιτών Αγίων Αναργύρων

[12] κυρία Βλάχου Γιολάντα (Πρόεδρος Σωματείου «Ανοιχτή Αγκαλιά)

[13] [13] Πηγή: Express.gr  09/07/08-08:35http://www.express.gr/news/politics/49915oz_2008070949915.php3

[14] Ο Εθελοντισμός στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα: Ισίδωρος Κανέτης (Γενικός Έφορος τουΣώματος Ελλήνων Προσκόπων)

 

bottom of page